The 1st kyu of Children’s Yoshinkan Aikido Exam

The  1st Technical Exam

 1. Migi hanmi kamae
 2. Hidari hanmi kamae
 3. Tai no henko 1
 4. Tai no Henko 2
 5. Hiriki no yosei 1
 6. Hiriki no yosei 2
 7. Shomen Uchi Yonkajo Osae1
 8. Mune Mochi Hijishime 2
 9. Shomen Uchi Kotegaeshi 2
 10. Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho 1
 11. Shumatsu Dosa 1
 12. Shumatsu Dosa 2
 13. Katate Mochi Mochi Jiyuwaza

All Kihon Dosa are performed in pairs