1 кю для детей

Технический тест Айкидо Ёсинкан

 1. Migi hanmi kamae
 2. Hidari hanmi kamae
 3. Tai no henko 1
 4. Hiriki no yosei 1
 5. Hiriki no yosei 2
 6. Ryote Mochi Shihonage 1
 7. Suwari Waza Shomen Uchi Nikajo Osae 2
 8. Kata Mochi Sokumen iriminage 1
 9. Shitei waza*
 10. Shumatsu dosa 1
 11. Shumatsu dosa 2
*Shitei waza
 1. Katate Mochi Shihonage (1)(2)
 2. Ryote Mochi Shihonage (1)(2)
 3. Yokomen Uchi Shihonage (1)(2)
 4. *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
 5. *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
 6. *Kata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
 7. Ushiro Waza Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
 8. *Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
 9. *Kata Mochi Nikajo Osae (1)(2)
 10. *Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)
 11. *Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
 12. *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
 13. Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
 14. *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
 15. *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
 16. *Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
 17. *Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
 18. *Shomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
 19. *Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
 20. *Shomen Uchi Hijishime (1)(2)
 21. *Yokomen Uchi Hijishime (1)(2)
 22. *Kata Mochi Hijishime (1)(2)
 23. *Mune Mochi Hijishime (1)(2)
 24. *Shomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
 25. *Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
 26. *Ryote Mochi Tenchinage (1)
 27. Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)(2)