The 8th kyu of Children’s Yoshinkan Aikido Exam

The 8th Theoretical Exam

 1. What is “Ukemi”? (Safa falling)
 2. What is “Waza”? (Technique)
 3. What is “Ukemi Waza”? (Safe falling techniques)
 4. What is “Koho Ukemi”? (Safe Falling on back)
 5. What is “Zempo Ukemi”? (Safe Falling forward)
 6. What is “Zempo Kaiten Ukemi”? (Roll forward)
 7. What is “Koho Kaiten Ukemi”? (Roll Back)
 8. What is “Yoko Ukemi”? (Side falling)
 9. What is “Shakku Ho”? (Diagonal moving)
 10. What is “Tai Sabaki”? (Body Moving)

The 8th Technical Exam

 1. Migi hanmi kamae
 2. Hidari hanmi kamae
 3. Seiza Ho
 4. Rei Ho
 5. Shikko Ho
 6. Tai no henko 1
 7. Tai no henko 2
 8. Hiriki no Yosei 1
 9. Hiriki no Yosei 2