Программа теста для получения 10 KYU

Айкидо Ёсинкан

10 KYU

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Seiza Ho
Shikko Ho
Koho Ukemi
Koho Kaiten Ukemi
Zempo Kaiten Ukemi
Ryote Koho (Yoko) Ukemi
Zempo Hiaku Ukemi