Программа теста для получения 9 KYU

Айкидо Ёсинкан

9 KYU

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Seiza Ho
Shikko Ho
Tai no Henko (1) (2)
Hiriki no Yosei (1) (2)
Tai no Henko Renzoku Dosa (1) (2)
Tai no Henko Kaiten Renzoku Dosa
Shumatsu Dosa (1) (2)