The Yudan Exam Program

The Yudan and Above Adult’s Exam Program of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Tai no Henko (1)
Katate Mochi Kotegaeshi (1)
Ushiro Waza Ryokata Mochi Ikkajo Osae (2)
Shitei Waza
Shitei Waza
Shitei Waza
Shitei Waza
Shumatsu Dosa (1)
Shumatsu Dosa (2)
Shitei Jiyu Waza
Shitei Jiyu Waza
Jiyu Waza with 3 attackers (Bokken, Tanto, Bare-hand)

*For 2nd Dan Test, there will be 2 attackers, instead of 3 (Tanto, Bare-hand shomenuchi)

SHITEI JIYU WAZA

Shomen Uchi Jiyu Waza
Yokomen Uchi Jiyu Waza
Katate Mochi Jiyu Waza
Ryote Mochi Jiyu Waza
Shomen Tsuki Jiyu Waza
Kata Mochi Jiyu Waza
Shomen Yokomen Uchi Jiyu Waza
Ushiro Waza Ryote Mochi Jiyu Waza
Ushiro Waza Ryohiji Mochi Jiyu Waza
Ushiro Waza Ryokata Mochi Jiyu Waza
Tanto Dori Jiyu Waza
Ken Dori Jiyu Waza

SHITEI WAZA FOR YUDAN

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Ryote Mochi Shihonage (1)(2)
Yokomen Uchi Shihonage (1)(2)
Shomen Uchi Shihonage
Hanmi Handachi Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Hanmi Handachi Ryote Mochi Shihonage
* Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
* Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
* Hiji Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
* Kata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
* Mune Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Katate Eri Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryohiji Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryokata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Eri Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Ryote Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Katate Aya Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Hiji Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Kata Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Mune Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)
* Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Sankajo Osae (1)(2)
* Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
* Hiji Mochi Sankajo Osae (1)(2)
* Kata Mochi Sankajo Osae (1)(2)
* Mune Mochi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Katate Eri Mochi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryohiji Mochi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryokata Mochi Sankajo Osae (1)(2)
* Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Yonkajo Osae (1)(2)
* Ryote Mochi Yonkajo Osae (1)(2)
* Hiji Mochi Yonkajo Osae (1)(2)
* Kata Mochi Yonkajo Osae (1)(2)
* Mune Mochi Yonkajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Ryote Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Hiji Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Mune Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Shomen Uchi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Yokomen Uchi Sokumen Iriminage (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
Ushiro Waza Ryohiji Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
Ushiro Waza Ryokata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Shomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
* Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
* Katate Mochi Shomen Iriminage (1)(2)
* Ryote Mochi Shomen Iriminage (1)(2)
* Shomen Uchi Hijishime (1)(2)
* Yokomen Uchi Hijishime (1)(2)
* Katate Mochi Hijishime (1)(2)
* Ryote Mochi Hijishime (1)(2)
* Hiji Mochi Hijishime (1)(2)
* Kata Mochi Hijishime (1)(2)
* Mune Mochi Hijishime (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Hijishime (1)(2)
Ushiro Waza Eri Mochi Hijishime (1)(2)
* Shomen Uchi Hijiate Kokyunage (1)(2)
* Yokomen Uchi Hijiate Kokyunage (1)(2)
* Shomen Tsuki Hijiate Kokyunage (1)(2)
* Katate Mochi Hijiate Kokyunage (1)(2)
* Ryote Mochi Hijiate Kokyunage (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Hijiate Kokyunage (1)(2)
* Shomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
* Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
* Shomen Tsuki Kotegaeshi (1)(2)
* Katate Mochi Kotegaeshi (1)(2)
* Ryote Mochi Kotegaeshi (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Kotegaeshi (1)(2)
* Ryote Mochi Tenchinage (1)(2)
Shomen Uchi Kokyunage
Yokomen Uchi Kokyunage
Katate Mochi Kokyunage
Ryote Mochi Kokyunage
Shomen Tsuki Kokyunage
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)(2)(3)(4)(5)