The 10th Aduit’s Kyu Exam

The 10th Aduit’s Kyu Exam of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Seiza Ho
Shikko Ho
Koho Ukemi
Koho Kaiten Ukemi
Zempo Kaiten Ukemi
Ryote Koho (Yoko) Ukemi
Zempo Hiaku Ukemi