The 9th Aduit’s Kyu Exam

The 9th Aduit’s Kyu Exam of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Seiza Ho
Shikko Ho
Tai no Henko (1) (2)
Hiriki no Yosei (1) (2)
Tai no Henko Renzoku Dosa (1) (2)
Tai no Henko Kaiten Renzoku Dosa
Shumatsu Dosa (1) (2)