The 8th – the 6th Aduit’s Kyu Exams

The 8th – the 6th Aduit’s Kyu Exams of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Seiza Ho
Tai no Henko (1)
Tai no Henko (2)
Hiriki no Yosei (2)
Hiriki no Yosei (1)
Shumatsu Dosa (1)
Shumatsu Dosa (2)
Katate Mochi Shihonage (1)
Katate Mochi Shihonage (2)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (2)