The 5th Aduit’s Kyu Exam

The 5th Aduit’s Kyu Exam of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Tai no Henko (1)
Tai no Henko (2)
Hiriki no Yosei (1)
Hiriki no Yosei (2)
Katate Mochi Nikajo Osae (1)
Katate Mochi Nikajo Osae (2)
Shomen Uchi Sankajo Osae (1)
Shomen Uchi Sankajo Osae (2)
Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)
Yokomen Uchi Shomen Iriminage (2)
Shumatsu Dosa (1)
Shumatsu Dosa (2)