The 4th Aduit’s Kyu Exam

The 4th Aduit’s Kyu Exam of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Tai no Henko (1)
Tai no Henko (2)
Hiriki no Yosei (1)
Hiriki no Yosei (2)
Shomen Uchi Yonkajo osae (1)
Mune Mochi Hijishime (2)
Shomen Uchi Kotegaeshi (2)
Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyuho (1)
Shitei Waza
Shumatsu Dosa (1)
Shumatsu Dosa (2)

SHITEI WAZA FOR 4KYU

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)
Yokomen Uchi Shomen Iriminage (2)