The 3rd – the 1st Aduit’s Kyu Exams

The 3rd – the 1st Aduit’s Kyu Exams of Yoshinkan Aikido

Migi Hanmi no Kamae
Hidari Hanmi no Kamae
Tai no Henko (1)
Hiriki no Yosei (1)
Hiriki no Yosei (2)
Suwari Waza Shomen Uchi Sankajo Osae (1)
Ushiro Waza Ryote Mochi Ikkajo Osae (2)
Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)
Shitei waza
Shitei waza
Shitei waza
Shumatsu Dosa (1)
Shumatsu Dosa (2)

SHITEI WAZA FOR 3KYU — 1KYU

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Ryote Mochi Shihonage (1)(2)
Yokomen Uchi Shihonage (1)(2)
*Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
*Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
*Kata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
*Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
*Kata Mochi Nikajo Osae (1)(2)
*Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)
*Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
*Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
*Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
*Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
*Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
*Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
*Shomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
*Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
*Shomen Uchi Hijishime (1)(2)
*Yokomen Uchi Hijishime (1)(2)
*Kata Mochi Hijishime (1)(2)
*Mune Mochi Hijishime (1)(2)
*Shomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
*Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
*Ryote Mochi Tenchinage (1)
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)(2)